Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Pink Slip Party

éditions phi,
Taschenbuch
8,00 € Nicht lieferbar

Kurzbeschreibung

lydie: iergendeppes steet a flamen. ech wees net wat, awer ech weess, datt et flame sinn. dobausse brennt et. d'leit droen droleg blëtzer an den aen, wéi wa se all gezeechent wieren. ech hu gedreemt, ech hätt mech virun de flamen an de buedem gerett. du läis ënner ëm buedem, duecht ech, iergendwéi muss de gestuerwe sinn. a lo läis de do an däerfs iwer deng joeren nodenken. ass dat lo d'liewen nom liewen? sou hat ech mer dat net virgestallt. wéi dann? weess net. shit a palmen, sot den andy, ëmmer, palmen a shit!

Details
Schlagworte

Titel: Pink Slip Party
Autoren/Herausgeber: Nico Helminger

ISBN/EAN: 9782879641508

Seitenzahl: 96
Produktform: Buch
Gewicht: 122 g
Sprache: Letzeburgisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht